This job has expired

Senior Policy Planner

Employer
Neath Port Talbot County Borough Council
Location
Neath Port Talbot (Castell-nedd Port Talbot)
Salary
Grade 9 £33,782 - £37,890 per annum
Closing date
11 Nov 2020
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Post Ref: HRA2305/7766 Senior Policy Planner

Permanent (37 Hours a Week)

Salary: Grade 9 £33,782 - £37,890 per annum

Planning Policy Team, The Quays, Baglan Energy Park, Briton Ferry, Neath (due to Covid-19 restrictions, currently home working with occasional use of the office space).

An exciting opportunity has arisen for a suitably qualified, experienced and self-motivated individual to join a multi-discipline Planning Policy team in Neath Port Talbot.

As a Senior Policy Planner, you will support the team in a range of planning policy matters whilst playing a lead role in the preparation, monitoring and review of the Local Development Plan, including formulation of planning policy and the production and commissioning of key evidence-based documents. You will be required to prepare reports and make recommendations on a range of planning policy matters and to appear on behalf of the Council at the Examination in Public and Planning Appeals. Part of the role will be to contribute towards on-going regional collaboration and assist in the preparation of joint evidence studies and methodologies.

The role will help shape the direction of strategic planning and candidates should have a proven track record of carrying out research and analysis across a range of planning portfolios.  You should demonstrate an aptitude to deliver positive outcomes and promote sustainable development and growth. Previous experience of partnership working and public engagement/consultation and the ability to work on your own initiative is essential.

The successful candidate should demonstrate a sound knowledge of National Planning Policy and Legislation, in particular the Local Development Plan process, and be familiar with the workings of a professional planning office within local government.

Candidates are required to hold an RTPI accredited Planning Degree or equivalent Planning qualification and/or have considerable experience in a similar discipline.

Applications may be submitted in Welsh and will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For an informal discussion, please contact Lana Beynon, Planning Policy Manager on 01639 686314 or email l.beynon@npt.gov.uk

It is anticipated that interviews for this position will take place during week-commencing 1st December 2020. Please note that interviews may need to be held remotely.

You may apply online, download an application pack or contact the HR Recruitment Team by e-mail at jobs@npt.gov.uk or by telephone (01639) 686837 quoting the post title and reference number. 

Closing date:  11th November 12 noon          Welsh: Desirable

      Cyfeirnod y post HRA2305/7766 Cynllunydd Polisi Uwch

Parhaol (37 awr yr wythnos)

Cyflog: Gradd 9 £33,782 - £37,890 y flwyddyn

Tîm Polisi Cynllunio, Y Ceiau, Parc Ynni Baglan, Llansawel, Castell-nedd (yn gweithio gartref ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19, gan ddefnyddio’r swyddfa yn achlysurol).

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, llawn cymhelliad, sydd â chymwysterau addas, ymuno â thîm Polisi Cynllunio amlddisgyblaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Fel Cynllunydd Polisi Uwch, byddwch yn cefnogi’r tîm wrth ymdrin ag ystod o faterion polisi cynllunio, ochr yn ochr â chyflawni rôl arweiniol wrth baratoi, monitro ac adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys llunio polisi cynllunio a chynhyrchu a chomisiynu dogfennau allweddol seiliedig ar dystiolaeth. Bydd gofyn eich bod yn paratoi adroddiadau ac yn cyflwyno argymhellion ar amrywiaeth o faterion polisi cynllunio ac yn ymddangos ar ran y Cyngor yn yr Archwiliad Cyhoeddus ac mewn Apeliadau Cynllunio. Rhan o’r rôl fydd cyfrannu at gydweithio rhanbarthol parhaus a chynorthwyo i baratoi astudiaethau tystiolaeth a methodolegau ar y cyd.

Bydd y rôl yn helpu i lywio cyfeiriad cynllunio strategol a dylai fod gan ymgeiswyr hanes profedig o gyflawni gwaith ymchwil a dadansoddi ar draws ystod o bortffolios cynllunio. Dylech arddangos cymhwysedd i gyflawni canlyniadau cadarnhaol a hybu datblygu cynaliadwy a thwf. Mae profiad blaenorol o weithio mewn partneriaeth ac ymgysylltu/ymgynghori â’r cyhoedd a’r gallu i weithio ar eich menter eich hun yn hanfodol.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus arddangos gwybodaeth gadarn am Ddeddfwriaeth a Pholisi Cynllunio Cenedlaethol, yn arbennig proses y Cynllun Datblygu Lleol, a bod yn gyfarwydd â sut mae swyddfa gynllunio broffesiynol llywodraeth leol yn gweithio.

Mae gofyn bod gan ymgeiswyr Radd a achredwyd gan yr RTPI mewn Cynllunio neu gymhwyster Cynllunio cyfatebol a/neu brofiad sylweddol mewn disgyblaeth debyg.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fyddant yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Lana Beynon, Rheolwr Polisi Cynllunio, ar 01639 686314 neu e-bostiwch l.beynon@npt.gov.uk

Rhagwelir y bydd y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn digwydd yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 1 Rhagfyr 2020. Sylwch y gallai fod angen cynnal y cyfweliadau hyn o bell.

Cewch gyflwyno cais ar-lein, lawrlwytho pecyn cais neu gysylltu â’r Tîm Recriwtio Adnoddau Dynol trwy e-bostio jobs@npt.gov.uk neu ffonio (01639) 686837, gan ddyfynnu teitl a chyfeirnod y swydd. 

Dyddiad cau:  11 Tachwedd 12 ganol dydd             Cymraeg: Dymunol

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert