Transport Planning and Policy Officer - Strategic Transportation

Employer
Bridgend County Borough Council
Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£24,313 - £25,295 per annum
Closing date
23 Aug 2020

View more

You need to sign in or create an account to save a job.

Highways Services

Transport Planning and Policy Officer - Strategic Transportation

£24,313 - £25,295 per annum

37 hours per week

Working in the Strategic Transportation team, you will assist the Principal Officer Transport Planning & Strategy in researching, developing, implementing and monitoring the Authority’s transportation policies and strategies in the context of regional, national transportation and legislative guidance and to support co-ordination of the Authority’s Active Travel capital programme in accordance with the Active Travel (Wales) Act 2013 as well as providing transport policy input to the Local Development Plan (LDP) and Local Transport Plan (LTP).

You will also assist in researching transport and economic trends and use this to provide recommendations, suggest solutions and shape our future transport policies and strategies. By undertaking this research and working with partners, you will develop the knowledge and insight we need to make strategic and policy decisions. This could be anything from writing a strategy shaping the future of our transportation network, to developing our policy response to innovations in the transport sector, or undertaking community engagement on any of several major transport schemes. We are working on a range of projects including the Local Development Plan, a future LocaL Transport Plan, supplementary planning guidance documents making it an excellent time to join our Strategic Transportation team.

We are looking for a candidate educated to degree level in a transportation, planning or related subject OR demonstrate competence through experience. to work in our Strategic Transportation Team.  This is wide-ranging and multi-disciplinary role for which the successful candidate will be involved in development and analysis of transport policy.  The successful candidate will lead the active travel programme.

The candidate must have experience of dealing with queries and preparing correspondence and reports, knowledge of key legislation and policy including Highways Act 1980 and Town and Country planning Act 1990.  The candidate must have a good all-round knowledge of UK transport  policy particularly transport policy in Wales and the workings of local government in Wales.  Within this role you will liaise with the Welsh Government, Transport for Wales, other local authorities, and provide technical input to regional strategy.

Closing Date: Sunday 23 August 2020

 

 

 

Hysbyseb Swydd

Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth - Cludiant Strategol

£24,313 - £25,295 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

A chithau'n gweithio yn y tîm Cludiant Strategol, byddwch yn cynorthwyo'r Prif Swyddog Cynllunio a Strategaeth Trafnidiaeth wrth ymchwilio, datblygu, gweithredu a monitro polisïau a strategaethau cludiant yng nghyd-destun canllawiau cludiant a deddfwriaethol rhanbarthol, cenedlaethol ac i gynorthwyo'r gwaith o gydlynu rhaglen gyfalaf Teithio Llesol yr Awdurdod yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn ogystal â darparu mewnbwn polisi trafnidiaeth i'r Cynllun Datblygu Lleol a'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol.

 Byddwch hefyd yn cynorthwyo wrth ymchwilio i dueddiadau trafnidiaeth ac economaidd ac yn defnyddio hyn i ddarparu argymhellion, awgrymu atebion a llunio ein polisïau a'n strategaethau trafnidiaeth yn y dyfodol. Drwy ymgymryd â'r ymchwil hon a gweithio gyda phartneriaid, byddwch yn datblygu'r wybodaeth a'r mewnwelediad sydd eu hangen arnom i wneud penderfyniadau strategol a pholisi. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o ysgrifennu strategaeth sy'n llunio dyfodol ein rhwydwaith cludiant, i ddatblygu ein hymateb polisi i arloesi yn y sector trafnidiaeth, neu i ymgysylltu â'r gymuned ar unrhyw un o nifer o gynlluniau trafnidiaeth mawr. Rydym yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol, Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn y dyfodol, dogfennau canllawiau cynllunio atodol sy'n ei gwneud yn adeg wych i ymuno â'n tîm Cludiant Strategol.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd wedi'i addysgu hyd at lefel gradd ym maes cludiant, cynllunio neu bwnc cysylltiedig NEU'N gallu dangos cymhwysedd drwy brofiad, i weithio yn ein Tîm Cludiant Strategol.  Mae hon yn rôl eang ei chwmpas ac amlddisgyblaethol a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cymryd rhan wrth ddatblygu a dadansoddi polisi trafnidiaeth.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain y rhaglen teithio llesol.

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar brofiad o ymdrin ag ymholiadau a pharatoi gohebiaeth ac adroddiadau, gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisi allweddol gan gynnwys Deddf Priffyrdd 1980 a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.  Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar wybodaeth gyffredinol dda am bolisi trafnidiaeth y DU yn enwedig polisi trafnidiaeth yng Nghymru a gwaith llywodraeth leol yng Nghymru.  Yn y rôl hon byddwch yn cysylltu â Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol eraill, ac yn darparu cyfraniad technegol i strategaeth ranbarthol.

Dyddiad Cau: Dydd Sul 23 Awst 2020

 

 

 


 

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert